GIMNAZJALISTO - KONIECZNIE TO PRZECZYTAJ

Rekrutacja 2017/2018

Statut szkoły

§ 1. Nazwa i siedziba szkoły

1.     Typ i nazwa szkoły:

Szkoła posiada pełną nazwę:

Zespół Szkół Nr 2

im. Ks. Stanisława Staszica

w Wadowicach

zwany dalej Zespołem.

2.     W skład Zespołu Szkół nr 2 wchodzą:

Ø II Liceum Ogólnokształcące

Ø I Liceum Profilowane

Ø Technikum nr 1

Ø Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1

Ø II Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Ø Technikum Uzupełniające dla Dorosłych nr 1

Ø Szkoła Policealna nr 1

3.     Siedzibą szkoły jest:

34-100 Wadowice

ul. Zegadłowicza 36

4.     Pełna nazwa typu szkół zawiera nazwę Zespołu i nazwę szkoły.

5.     Organem prowadzącym jest Powiat Wadowicki.

6.     Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Zespołem jest Kuratorium Oświaty w Krakowie.

§ 2. Cele i zadania Zespołu

Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 07.09.1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 1996r. Nr 67 poz. 329 z późn. zm.) oraz w przepisach wydanych na jej podstawie.

Cele Zespołu:

Ø umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, w miarę posiadanych możliwości oraz środków, którymi dysponuje,

Ø kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków, wieku i możliwości uczniów i słuchaczy,

Ø umożliwia absolwentom dokonanie świadomego i dobrowolnego wyboru kierunku kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu,

Ø sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły,

Ø wychowuje wszystkich uczniów i słuchaczy w poczuciu tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,

Ø udziela uczniom pomocy pedagogicznej poprzez wychowawcę klasowego, pedagoga szkolnego i innych nauczycieli,

Ø umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez udział w kółkach zainteresowań i zajęciach pozalekcyjnych – zgodnie z przepisami w tym zakresie, a także realizowanie indywidualnych programów nauczania,

Ø kształtuje poczucie odpowiedzialności, obowiązku oraz dyscypliny nauki i pracy,

Ø cykl kształcenia w Zespole jest zgodny z przepisami w sprawach ramowych planów nauczania,

Ø zawody i specjalności, w których szkoła kształci są zgodne z przepisami klasyfikacji zawodów i specjalności szkolnictwa zawodowego,

Ø szkoła może realizować programy autorskie,

Ø rozwija dodatkowe umiejętności poprzez udział w projekcie systemowym ”Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce” oraz udział w innych projektach zrealizowanych w ramach „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

§ 3. Organy Zespołu

Organami Zespołu są:

1.     Dyrektor Zespołu

2.     Rada Pedagogiczna

3.     Rada Rodziców

4.     Samorząd Uczniowski

1.     Dyrektor Zespołu

a)    Dyrektor Zespołu pełni funkcje kierownika zakładu pracy dla zatrudnionych w Zespole nauczycieli, jak i pracowników nie będących nauczycielami,

b)    Dyrektor decyduje o zatrudnieniu i zwalnianiu nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu,

c)     Dyrektor decyduje o przyznawaniu nagród oraz wymierzaniu kar nauczycielom i innym pracownikom Zespołu,

d)    Dyrektor występuje z wnioskami w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników Zespołu,

e)     Dyrektor dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Zespołu oraz ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

f)      Dyrektor jest odpowiedzialny za zorganizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi Zespołu,

g)    Dyrektor jest odpowiedzialny za zapewnienie odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo - wychowawczych Zespołu,

h)    Dyrektor sprawuje nadzór pedagogiczny i dokonuje oceny pracy nauczycieli,

i)      Dyrektor reprezentuje Zespół na zewnątrz,

j)      Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej decyduje o obsadzie stanowisk kierowniczych w Zespole,

k)    Dyrektor może zadecydować o przeniesieniu ucznia do innego oddziału w Zespole,

l)      Dyrektor wykonuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących.

2.     Rada Pedagogiczna

a)    Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym, w skład którego wchodzi każdy nauczyciel Zespołu bez względu na wielkość etatu,

b)    prawa i obowiązki wszystkich członków Rady Pedagogicznej w zakresie jej praw są równe i nie są zależne od statusu zatrudnienia,

c)     przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor; Dyrektor może polecić przewodniczenie i prowadzenie obrad Rady Pedagogicznej innemu nauczycielowi,

d)    Rada Pedagogiczna może utworzyć mniejsze struktury np.: zespoły lub komisje,

e)     Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały w sprawie :

Ø zatwierdzania wyników klasyfikacji i promocji oraz ukończenia szkoły,

Ø skreślenia ucznia i słuchacza z listy uczniów i słuchaczy,

Ø zatwierdzania planów pracy Zespołu,

Ø zatwierdzania statutu Zespołu, jego zmiany lub dokonywanych poprawek,

Ø ustalenia regulaminu swojej działalności,

Ø zatwierdzania kandydatury ucznia do wniosku o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów,

Ø ustalenia szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników,

Ø innowacji i eksperymentów pedagogicznych przeprowadzonych w Szkole lub placówce, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę szkoły lub placówki,

Ø przedstawienia kuratorowi oświaty wniosku o przyznanie uczniowi stypendium ministra właściwego do sprawy oświaty i wychowania,

Ø uchwalania programu wychowawczego szkoły,

Ø uchwalania programu profilaktyki w szkole;

f)      Rada Pedagogiczna opiniuje w sprawie:

Ø powierzenia stanowiska Dyrektora,

Ø powołania lub odwołania ze stanowiska wicedyrektora i innego stanowiska kierowniczego w Zespole,

Ø odwołania ze stanowiska Dyrektora,

Ø odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Zespołu,

Ø indywidualnego programu lub toku nauki,

Ø wniosków Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń i nagród,

Ø przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora,

Ø organizacji pracy szkoły,

Ø ustalania oceny pracy Dyrektora szkoły,

Ø ustalania dodatkowych dni wolnych od zajęć w szkole,

Ø wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania,

Ø wnioskowania o powołanie przewodniczącego zespołu przedmiotowego lub innego zespołu problemowo-zadaniowego,

Ø wyboru przedstawiciela Rady Pedagogicznej do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy,

g)    Rada Pedagogiczna może wystąpić :

Ø do organu uprawnionego z umotywowanym wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w Zespole,

Ø wystąpić z wnioskami do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad Zespołem z wnioskiem o zbadanie i dokonanie oceny działalności Zespołu, jej Dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w Zespole,

h)    Rada Pedagogiczna przegłosowuje uchwały i opinie zwykłą większością głosów oprócz § 3 ust. 2, pkt. g., które musi przegłosować bezwzględna większość głosów.

3.    Rada Rodziców

a)    w Zespole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców i uczniów,

b)    Rada Rodziców jest społecznym organem Zespołu i realizuje swoje zadania zgodnie z art. 53 i 54 ustawy o systemie oświaty,

c)     Rada Rodziców współpracuje z Radą Pedagogiczna i Dyrektorem na zasadach określonych w regulaminie Rady Rodziców.

4.    Samorząd Uczniowski

a)    w Zespole działa Samorząd Uczniowski, który jest jedynym społecznym reprezentantem ogółu uczniów,

b)    Samorząd Uczniowski realizuje swoje zadania zgodnie z art. 55 ustawy o systemie oświaty i własnym regulaminem zatwierdzonym przez Radę Samorządu.

5.    Spory między organami Zespołu

a)    w razie zaistnienia sporu między organami Zespołu głównym obowiązkiem organów jest dążenie do rozstrzygnięcia sporu na terenie Zespołu,

b)    metody i formy rozstrzygania konfliktów i sporów ustalają strony między sobą (negocjacje, mediacje, arbitraż),

c)     w wypadku gdy Dyrektor nie jest stroną w sporze, przejmuje on kompetencje rozjemcy bądź arbitra, wówczas decyzja Dyrektora jest ostateczna.

d)    w razie gdy Dyrektor jest stroną w sporze, to mediacje bądź arbitraż może prowadzić osoba z zewnątrz zaakceptowana przez strony sporu, kompetentna w materii sporu.


§ 4. System oceniania

w Zespole Szkół nr 2 im ks. Stanisława Staszica

w Wadowicach.

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie są opracowane na podstawie:

Ø Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowe i Sportu z dnia 07.09.2004r.

w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. z dnia 13 września 2004r. Nr 199 poz. 2046),

Ø Rozporządzenia MENiS z dnia 26.02.2002r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. (Dz. U. Nr 51 poz. 458),

Ø Szczegółowych kryteriów opracowanych przez zespoły przedmiotowe i międzyprzedmiotowe, opartych na kryteriach ogólnych poszczególnych ocen szkolnych.

Dział 1

Postanowienia ogólne

Każdy rok szkolny składa się z dwóch okresów o różnej długości kalendarzowej, ale porównywalnym wypełnieniu zajęciami. Okres I zostaje zamknięty radą klasyfikacyjną bezpośrednio poprzedzającą przerwę w nauce związaną z feriami zimowymi, a okres II - radą klasyfikacyjną bezpośrednio poprzedzającą zakończenie roku szkolnego. Terminy posiedzeń rad klasyfikacyjnych są ustalane na początku każdego roku szkolnego.

Dział 2

Nauczyciele Zespołu Szkół nr 2 przyjmują następujące ogólne kryteria poszczególnych ocen

1.     Oceny szkolne

Ø stopień celujący (6) oznacza, że osiągnięcia ucznia wyraźnie wykraczają poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, opanował zakres materiału przewidziany wyższym poziomem wymagań i wykazał się dużą samodzielnością w uzyskaniu dodatkowych informacji, oryginalnością i twórczym stosunkiem do materiału merytorycznego,

Ø stopień bardzo dobry (5) oznacza, że uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych przez nauczyciela na poziom wyższy w realizowanym programie nauczania,

Ø stopień dobry (4) oznacza, że uczeń opanował zakres wiadomości i umiejętności na poziomie podstawowym, nie prognozuje żadnych kłopotów w opanowaniu kolejnych treści kształcenia, choć zakres jego wiadomości i umiejętności nie jest pełny,

Ø stopień dostateczny (3) oznacza, że uczeń opanował wiadomości i umiejętności w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania jedynie na poziomie wystarczającym, co może oznaczać jego kłopoty przy poznawaniu kolejnych, trudniejszych treści kształcenia w ramach danego przedmiotu dziedziny edukacji,

Ø stopień dopuszczający (2) oznacza, że opanowanie przez ucznia wiadomości i umiejętności, przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania jest niewielkie, zgodne  z koniecznym poziomem wymagań, co stawia pod znakiem zapytania możliwość dalszego kształcenia w danym przedmiocie (dziedzinie edukacji) i utrudnia kształcenie w innych przedmiotach (dziedzinach edukacji),

Ø stopień niedostateczny (l) oznacza, że uczeń wyraźnie nie spełnia oczekiwań określonych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, co uniemożliwia mu bezpośrednią kontynuację opanowania kolejnych treści danego przedmiotu (dziedziny edukacji) i zasadniczo utrudnia kształcenie w zakresie innych przedmiotów.

2.    Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego formułują pisemnie wymagania edukacyjne wynikające z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz podają sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, słuchaczy.

3.    Uczeń, słuchacz otrzymuje promocję do klasy (na semestr) programowo wyższej albo kończy szkołę, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne (semestralne) wyższe od stopnia niedostatecznego.

4.    Kryteria oceny zachowania ucznia.

             I.      Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli i po konsultacjach z samorządem klasowym oraz innymi członkami społeczności szkolnej.

          II.      Ocena zachowania powinna w szczególności uwzględnić:

Ø funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym,

Ø respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.

       III.      Kryteria oceny zachowania ucznia uwzględniają:

Ø frekwencję,

Ø takt i kulturę w relacjach z ludźmi,

Ø dbałość o wygląd zewnętrzny,

Ø sumienność,

Ø przestrzeganie zasad bezpieczeństwa,

Ø postawę wobec nałogów i uzależnień,

Ø dbałość o honor i tradycje szkoły.

      IV.      Ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:

Ø wzorowe,

Ø bardzo dobre,

Ø dobre,

Ø poprawne,

Ø nieodpowiednie,

Ø naganne.

Szczegółowe kryteria ocen

Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

a)     przestrzega zasad bezpieczeństwa i prawidłowo reaguje na występujące zagrożenia na przerwach, podczas wyjść i wycieczek,

b)    wzorowo wypełnia wszystkie postanowienia regulaminu szkolnego, jest pozytywnym wzorem do naśladowania dla innych uczniów w klasie i szkole (np. pomaga kolegom w nauce itp.), pracuje na miarę swoich możliwości,

c)     jest uczciwy (np. nie ściąga na sprawdzianach, przedstawia tylko prace wykonane samodzielnie) i odpowiedzialny,

d)    w dzienniku w ogóle nie ma wpisów o negatywnym zachowaniu, na tle klasy wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich pracowników szkoły i kolegów oraz prezentuje taką postawę na wszystkich zajęciach organizowanych przez szkołę i poza nią,

e)     odznacza się wysoką kulturą języka,

f)      jest pilny w nauce i sumienny w pełnieniu obowiązków powierzonych mu przez nauczyciela, szczególnie wzorowo pełni dyżury klasowe i szkolne,

g)     systematycznie uczęszcza do szkoły i dostarcza usprawiedliwienia wszystkich nieobecności w terminie wyznaczonym przez wychowawcę, nie spóźnia się na zajęcia,

h)    szanuje mienie szkolne, społeczne oraz własność kolegów,

i)       nie ulega nałogom palenia papierosów, picia alkoholu, używania środków odurzających i szkodliwych dla zdrowia,

j)       dba o swój wygląd, jest zawsze czysty i stosownie ubrany.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

a)     przestrzega regulaminu szkolnego, i jest systematyczny w nauce, pracuje na miarę swoich możliwości,

b)    przestrzega zasad bezpieczeństwa i prawidłowo reaguje na występujące zagrożenia na przerwach, podczas wyjść i wycieczek,

c)     chętnie bierze udział w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska, wywiązuje się z zadań powierzonych mu przez nauczycieli,

d)    systematycznie uczęszcza do szkoły, a nieobecności usprawiedliwia w terminie wyznaczonym przez wychowawcę, w okresie ma około 5 godzin nieusprawiedliwionych,

e)     jest kulturalny, nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć, nie popada w konflikty z kolegami i osobami starszymi, w dzienniku nie ma pisemnych uwag dotyczących zachowania; na uwagi ustne reaguje właściwie, a w rozmowach odznacza się wysoką kulturą języka,

f)      jest prawdomówny, nie oszukuje pracowników szkoły i kolegów,

g)     szanuje własność szkolną i kolegów, dba o porządek otoczenia,

h)    nie ulega nałogom,

i)       dba o swój wygląd, jest zawsze czysty i stosownie ubrany.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

a)     przestrzega regulaminu i pracuje na miarę swoich możliwości,

b)    wywiązuje się z powierzonych obowiązków,

c)     systematycznie uczęszcza na zajęcia, w semestrze ma około 10 godzin nieusprawiedliwionych,

d)    nie uczestniczył w kłótniach i bójkach,

e)     zachowuje się kulturalnie, jego zachowanie nie przeszkadza w pracy nauczycielom, kolegom i innym pracownikom szkoły, zwracane mu uwagi odnoszą pozytywny skutek,

f)      nie ulega nałogom,

g)     stara się o zachowanie kultury języka,

h)    dba o swój wygląd.

Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

a)     nie pracuje na miarę swoich możliwości,

b)    w przypadku zniszczenia własności szkolnej lub prywatnej dokonał naprawy lub w inny sposób zrekompensował szkodę,

c)     nieregularnie usprawiedliwia nieobecności w semestrze opuścił bez usprawiedliwienia około 15 godzin,

d)    w ciągu okresu otrzymał sporadyczne pisemne uwagi o niewłaściwym zachowaniu,

e)     nie używa wulgarnego słownictwa,

f)      stara się wyglądać estetycznie,

g)     zdarzyło się, że trzeba było uczniowi zwrócić uwagę na to, że jego

postępowanie może spowodować lub powoduje zagrożenie bezpieczeństwa jego lub innych osób, a uczeń zareagował właściwie na zwracane uwagi,

h)    wykazuje chęć współpracy z wychowawcą, pedagogiem, pozytywnie reaguje na uwagi pracowników szkoły.

Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

a)     uzyskuje oceny poniżej swoich możliwości,

b)    wielokrotnie dopuszczał się łamania postanowień regulaminu szkolnego,

c)     często swoim zachowaniem stwarzał zagrożenie bezpieczeństwa swojego i innych, nie zawsze reagował na zwracane uwagi,

d)    samowolnie opuszcza teren szkoły lub oddala się od grupy,

e)     ulega nałogom,

f)      wykazuje brak kultury – jest arogancki, agresywny w stosunku do nauczycieli, personelu szkoły lub kolegów,

g)     w ciągu okresu otrzymał kilka uwag o niewłaściwym zachowaniu, opuścił bez usprawiedliwienia około 20 godzin,

h)    nie robi nic pozytywnego na rzecz szkoły i klasy,

i)       zapomina o potrzebie dbałości o higienę osobistą i odpowiednim stroju.

Ocena naganną otrzymuje uczeń, który:

a)     ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla siebie i innych, swojej postawy nie zmienia pomimo zwracanych uwag,

b)    brał udział w bójkach i kradzieżach,

c)     znęcał się psychicznie i fizycznie nad słabszymi, stosował szantaż, wyłudzał, zastraszał,

d)    rozmyślnie dewastował mienie szkolne lub prywatne,

e)     w ciągu okresu opuścił bez usprawiedliwienia więcej niż 25 godzin, otrzymał

wiele uwag o niewłaściwym zachowaniu,

f)      jest wulgarny i agresywny; nie stara się nawet o zachowanie kulturalnych form w prowadzeniu rozmowy czy dyskusji,

g)     ulega nałogom,

h)    jest zwykle niestosownie ubrany lub nie dba o higienę osobistą i nie reaguje na zwracane uwagi,

i)       nie wykazuje poprawy mimo podejmowanych przez szkolę środków zaradczych.

5.     Tryb ustalania oceny klasyfikacyjnej zachowania :

a)     wychowawca do czterech tygodni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej zasięga opinii klasy i ucznia na temat proponowanej oceny klasyfikacyjnej zachowania; w razie nieobecności ucznia na lekcji podczas której ustala się przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, wychowawca bierze pod uwagę tylko opinie pozostałych podmiotów,

b)    wychowawca do trzech tygodni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej przedstawia nauczycielom pisemne propozycje rocznych ocen klasyfikacyjnych zachowania ustalonych po zasięgnięciu opinii klasy i uczniów,

c)     nauczyciele do dwóch tygodni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej proponują roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla każdego ucznia,

d)    wychowawca klasy tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej przedstawia rodzicom przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne zachowania.

Dział 3

Ustalenie oceny dla uczniów o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub z deficytami rozwojowymi

Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.

Dział 4

Ustalanie oceny z wychowania fizycznego

Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego nauczyciel w szczególności bierze pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć (jeżeli nie są to zajęcia kierunkowe).


Dział 5

Sposoby sprawdzania dydaktycznych osiągnięć uczniów

1.    Zasady:

Ø semestralny harmonogram sprawdzianów jest podany do wiadomości uczniów,

Ø należy zapoznać uczniów z zakresem materiału objętego sprawdzianem (co najmniej 7 dni przed sprawdzianem),

Ø podać  kryteria do każdego narzędzia badania wyników,

Ø należy oddać prace i sprawdziany maksymalnie 14 dni po ich przeprowadzeniu, z prac oddanych po terminie należy wpisywać tylko oceny satysfakcjonujące ucznia,

Ø regulaminowy termin zwrotu prac klasowych może być przedłużony w sytuacji dłuższej nieobecności nauczyciela lub nie odbycia lekcji z powodów niezależnych od nauczyciela ( np. wycieczki klasy ),

Ø do dnia 10 września w klasach pierwszych trwa okres adaptacyjny, co oznacza, że w tym czasie nie wystawia się ocen niedostatecznych.

2.     Obserwacja i dokumentowanie

Ø oceny cząstkowe i śródroczne wystawiamy zgodnie ze skalą ocen rocznych z dopuszczeniem zastosowania jednego znaku (+ lub –),

Ø oceny klasyfikacyjne (semestralne) ustala się według skali:

stopień celujący                     6

stopień bardzo dobry            5

stopień dobry                        4

stopień dostateczny               3

stopień dopuszczający           2

stopień niedostateczny           1

Ø oceny z prac pisemnych należy wpisywać do dziennika lekcyjnego czerwonym kolorem, z odpowiedzi ustnych - niebieskim lub czarnym, zawsze cyframi,

Ø oceny z odpowiedzi ustnych należy wpisywać do dziennika lekcyjnego i ewentualnie zeszytu przedmiotowego ucznia.

a.     Ocenę śródroczną i roczną należy wystawiać z co najmniej dwóch ocen cząstkowych z przedmiotów realizowanych w wymiarze 1-2 godzin tygodniowo, minimum czterech przy 3 i więcej godzinach tygodniowo, należy zwracać uwagę na systematyczność i różnorodność form oceniania,

b.     Oprócz cyfrowego zapisu ocen, nauczyciel może stosować inne oznaczenia ujęte w Statucie tj: (+), (-), nb (nieobecny), np (nieprzygotowany),(/) ocena(ocena poprawiona), ocena 0 (niesamodzielna praca ucznia),[ocena] poprawa oceny śródrocznej.

c.      Dopuszcza się stosowanie średniej ważonej w celu ocenienia osiągnięć edukacyjnych ucznia przy wystawianiu śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej.

Dział 5a

Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów

1.     Skala procentowa obowiązująca przy ocenianiu pisemnych form sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów:

0 – 39 %    =  niedostateczny

40 – 55 %  = dopuszczający

56 – 70 %  = dostateczny

71 – 85 %  = dobry

86 – 100 %         = bardzo dobry

100 % + zadanie dodatkowe z zakresu wykraczającego poza program nauczania = celujący.

2.     Uczniowi przysługuje prawo zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji.

3.     Za nieprzygotowanie uznaje się:

·        brak zadania,

·        nieopanowanie materiału,

·        brak zeszytu,

·        brak pomocy dydaktycznych,

·        brak odpowiedniego ubioru (w przypadku zajęć wychowania fizycznego lub praktycznej nauki zawodu).

4.     Ilość możliwości nieprzygotowania się do lekcji zależy od tygodniowej ilości godzin danego przedmiotu bez względu na układ zajęć wynikający z podziału godzin klasy:

·        przy 1 godzinie/tygodniowo = 1 zgłoszone nieprzygotowanie na okres,

·        przy 2 i więcej godzinach/tygodniowo = 2 zgłoszenia nieprzygotowania na okres.

5.     Zgłoszenie nieprzygotowania musi nastąpić na początku lekcji. Uczeń nie ma prawa zgłaszać nieprzygotowania z powtórek.

6.     Powtórki to zapowiedziane formy sprawdzania wiadomości.

7.     Zakres materiału obowiązującego do powtórek ustala nauczyciel.

8.     Ilość powtórek nie może przekraczać dwóch dziennie i czterech tygodniowo.

9.     Uczeń ma prawo poprawy oceny lub - w przypadku nieobecności na powtórce- uzyskania z niej oceny w sposób i w terminie ustalonym przez nauczyciela. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na powtórce uczeń ma prawo do możliwości uzyskania z niej oceny, lecz nie ma możliwości jej poprawy.

10.           Warunkiem uzyskania pozytywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej jest uzyskanie pozytywnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z danego przedmiotu. W przypadku praktycznej nauki zawodu konieczne jest uzyskanie pozytywnej oceny z każdego działu. W razie uzyskania śródrocznej niedostatecznej oceny klasyfikacyjnej uczeń ma prawo do możliwości jej poprawienia w terminie ustalonym przez nauczyciela,

Dział 6

Sposoby informowania uczniów i rodziców o osiągnięciach

1.           Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów) oraz nauczycieli uczących. Szkoła nie udziela informacji o osiągnięciach uczniów osobom nieuprawnionym. Na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym wychowawca podaje do wiadomości rodziców w jaki sposób będą przekazywane informacje dotyczące  przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych zachowania.

2.           Dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej poszczególni nauczyciele informują ucznia (słuchacza) o przewidywanych dla niego rocznych (semestralnych) ocenach klasyfikacyjnych. Przed zakończeniem roku szkolnego wychowawca klasy przekazuje, co najmniej na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, informację o przewidywanych dla ucznia rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych zachowania jego rodzicom lub opiekunom na zebraniu, co zostaje odnotowane w dzienniku lekcyjnym.

3.           W razie nieobecności uczniów lub rodziców na spotkaniu, na którym podawane były do wiadomości przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne, mogą oni uzyskać pełną informację w dodatkowym terminie wyznaczonym przez wychowawcę .

4.           Oceny roczne (semestralne) klasyfikacyjne wpisuje się na ostatnich zajęciach danego przedmiotu przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. Tryb informowania rodziców (opiekunów) o przewidywanych ocenach rocznych nie dotyczy szkół dla dorosłych i policealnych.

5.     Informacje o postępach i trudnościach w nauce wychowawcy przekazują na zebraniach klasowych według harmonogramu ustalonego przez wychowawcę na pierwszym spotkaniu z rodzicami.

Dział 7

Uczeń, słuchacz otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) albo kończy szkołę, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne semestralne wyższe od stopnia niedostatecznego.

Dział 8

Zasady współdziałania z uczniami i rodzicami w celu poprawy niezadowalających wyników nauczania

1.     Kierowanie na badania psychologiczno – pedagogiczne.

2.     Organizowanie w miarę potrzeb i możliwości do zespołów wyrównawczych, korekcyjno – kompensacyjnych, socjoterapeutycznych, logopedycznych, surdologopedycznych.

3.     Spotkania terapeutyczne z pedagogiem, psychologiem, logopedą.

4.     Organizowanie pomocy koleżeńskiej.

5.     Pedagogizacja rodziców.

6.     Indywidualne rozmowy wychowawcy ( pedagoga, nauczyciela przedmiotu ) z rodzicami i uczniami.

Dział 9

Prawa i obowiązki ocenianych uczniów, słuchaczy

1.     Uczeń ma prawo do :

Ø znajomości rozporządzenia MENiS o ocenianiu, klasyfikowaniu i promowaniu,

Ø znajomości i jawności ocen,

Ø rzetelności i uzasadnienia oceny,

Ø wglądu do poprawionych i ocenionych prac pisemnych,

Ø pełnej informacji o możliwościach odwołania się od oceny,

Ø możliwości poprawienia oceny z jednego przedmiotu poprzez złożenie podania do Dyrektora za pośrednictwem Samorządu Szkolnego lub wychowawcy,

Ø jednokrotnego powtarzania klasy na danym poziomie cyklu kształcenia,

Ø uczeń ma prawo usprawiedliwić swoją nieobecność w trakcie zajęć edukacyjnych w ciągu tygodnia od momentu pojawienia się w szkole; po upływie tego terminu usprawiedliwienia nie będą usprawiedliwione przez wychowawcę klasy.

2.     Uczeń ma obowiązek:

Ø stawiać się w terminie na egzamin poprawkowy lub klasyfikacyjny,

Ø przygotować się do egzaminu,

Ø dla ucznia, słuchacza, który nie stawił się na egzamin poprawkowy, klasyfikacyjny z przyczyn nieusprawiedliwionych lub nie przystąpił do niego nie wyznacza się kolejnego terminu egzaminu,

Ø systematycznie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych organizowanych przez szkołę,

Ø odpowiednio przygotowywać się do zajęć edukacyjnych, a także kulturalnie zachowywać się w trakcie,

Ø posiadać zeszyt, do którego należy wpisać lub wklejać zwolnienia oraz usprawiedliwienia jego nieobecności w trakcie zajęć edukacyjnych.

3.     Na terenie Zespołu uczeń nie może posługiwać się telefonem komórkowym oraz innymi urządzeniami elektronicznymi np. discman, MP3, MP4, itp. w trakcie zajęć edukacyjnych, apeli i innych uroczystości szkolnych.

4.     W związku z tym, że szkoła jest instytucją publiczną, na jego terenie obowiązuje strój, który:

·        nie razi powszechnych gustów,

·        nie skupia na sobie powszechnej uwagi,

·        nie dekoncentruje uczniów poprzez odsłanianie takich części ciała jak : dekolt, nogi, brzuch, biodra.

5.     Podczas uroczystości szkolnych ogłaszanych przez dyrekcję szkoły obowiązuje strój galowy:

·        chłopcy : ciemne spodnie, biała koszula,

·        dziewczęta : ciemna spódnica lub spodnie, biała bluzka.

6.     Uczniom, którzy nie dostosują się do powyższych przepisów dotyczących ubioru, szkoła zapewni strój zastępczy.

Dział 10

Prawa rodziców

1.     Rodzice maja prawo do:

·        znajomości standardów wymagań i kryteriów ocenienia,

·        znajomości systemu oceniania,

·        pełnej informacji o osiągnięciach uczniów,

·        znajomości celów edukacyjnych,

·        odwołań od oceny nauczyciela z zachowaniem drogi służbowej (dyrektor, organ nadzorujący),

·        odwołań od oceny w przypadku niezachowania zasad i założeń wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

Dział 11

Prawa i obowiązki nauczycieli

1.     Nauczyciel ma prawo do :

·        określenia w oparciu o istniejący szkolny system oceniania własnych założeń - kryteriów przedmiotowego systemu oceniania,

·        ustalenia i powiadomienia na dwa tygodnie przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej przewidywanej oceny klasyfikacyjnej rocznej (semestralnej) dla uczniów, słuchaczy; fakt powiadomienia potwierdza w dzienniku lekcyjnym jeden z uczniów klasy poprzez wpisanie daty i złożenie podpisu,

·        udziału w egzaminie poprawkowym i przygotowania do niego zadań,

·        odmowy udziału w egzaminie poprawkowym dotyczącym ucznia, któremu wystawił ocenę.


Dział 12

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

1.     Uczeń (słuchacz) po otrzymaniu informacji o przewidywanej ocenie do dwóch dni zajęć lekcyjnych może złożyć do Dyrektora pisemną prośbę o umożliwienie uzyskania wyższej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych wraz z uzasadnieniem.

2.     Dyrektor na podstawie analizy pracy ucznia (słuchacz) i po wysłuchaniu opinii nauczyciela danego przedmiotu decyduje o powołaniu komisji wg procedury egzaminu poprawkowego. Po przeprowadzonym egzaminie ocena z tego przedmiotu jest ostateczna.

3.     Punkt 1 nie dotyczy uczniów, którzy uzyskali na koniec roku (semestru) ocenę niedostateczną.

4.     Uczeń po otrzymaniu informacji o przewidywanej rocznej ocenie zachowania do dwóch dni zajęć lekcyjnych może złożyć do Dyrektora pisemną prośbę o umożliwienie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wraz z uzasadnieniem.

5.     Dyrektor na podstawie analizy postawy ucznia i po wysłuchaniu opinii wychowawcy, pedagoga, samorządu klasowego podejmuje decyzje dotyczącą ewentualnej zmiany tej oceny.

6.     Decyzja Dyrektora jest ostateczna.


Dział 13

Egzaminy klasyfikacyjne

1.     Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2.     Na wniosek ucznia lub jego rodzica (prawnego opiekuna), słuchacza nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny, jeżeli wniosek ten zostanie poparty przez bezwzględną większość Rady Pedagogicznej.

3.     ( UCHYLONY)

3a.Uczeń, który chce przystąpić do egzaminu klasyfikującego składa do Dyrektora pisemny wniosek najpóźniej w dniu posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej.

4.     Egzamin klasyfikacyjny zdaje również :

a)    uczeń, słuchacz kontynuujący naukę języka obcego we własnym zakresie,

b)    w razie potrzeby uczeń, słuchacz przenoszący się z innej szkoły.

5.     ( UCHYLONY)

5a.     Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez Dyrektora, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół.

6.     Szkoła informuje pisemnie rodzica lub opiekuna prawnego o terminie egzaminu ucznia. W przypadku braku sprzeciwu, termin proponowany uznaje się za ustalony i zaakceptowany przez rodzica lub prawnego opiekuna.

7.     ( UCHYLONY)

7a.Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

8.     Dla klas programowo najwyższych w ostatnim semestrze termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala się w okresie po posiedzeniu klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.

9.     Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może do niego przystąpić w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.

10.           Dla ucznia, słuchacza, który nie stawił się na egzamin klasyfikacyjny z przyczyn nieusprawiedliwionych lub nie przystąpił do niego w terminach określonych w ust. 2, nie wyznacza się kolejnego terminu egzaminu. Komisja wystawia ocenę niedostateczną.

Dział 14

Egzaminy poprawkowe

1.     Ustalony przez nauczyciela w trakcie klasyfikacji semestralnej stopień niedostateczny może być zmieniony tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

1a.Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednego albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

2.     ( UCHYLONY)

3.      ( UCHYLONY)

4.      ( UCHYLONY)

5.      ( UCHYLONY)

5a. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

6.     ( UCHYLONY)

7.      ( UCHYLONY)

7a.Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora, nie później jednak niż do końca września.

8.     ( UCHYLONY)

8a.Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powoływana i pracująca zgodnie z przepisami rozporządzenia MEN z dnia 30.04.2007r.

9.     Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji egzaminacyjnej, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ustaloną ocenę. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia, słuchacza i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia, słuchacza.

10.           Protokół sporządza się także w przypadku, gdy uczeń, słuchacz nie przystąpił do egzaminu. Uzyskuje on wówczas ocenę niedostateczną.

11.            Protokół, o którym mowa w ust. 9, dołącza się do arkusza ocen ucznia, słuchacza.

12.           Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może bezwzględną większością głosów jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, ze te obowiązkowe zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.

Dział 14a

Przepisy szczegółowe dotyczące egzaminu poprawkowego i klasyfikacyjnego

1.     Jeżeli w dalszej części mowa będzie o egzaminie, dotyczyć to będzie zarówno egzaminu poprawkowego jak i klasyfikacyjnego.

2.     Nie podaje się uczniowi zdającemu egzamin zakresu materiału objętego egzaminem. Ucznia obowiązuje zakres materiału podany przez nauczyciela na początku danego roku szkolnego. Wyjątek stanowi egzamin klasyfikacyjny ucznia przyjętego do szkoły.

3.     Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Wyjątek stanowi egzamin z wychowania fizycznego, zajęć praktycznych oraz przedmiotów związanych z informatyką,. W przypadku tych przedmiotów egzamin ma formę ćwiczeń praktycznych.

4.     Egzaminator przygotowuje jeden zestaw pytań do części pisemnej i zestawy pytań do części ustnej w ilości o jeden więcej niż ilość uczniów przystępujących do egzaminu. Zestawy te egzaminator konsultuje z drugim nauczycielem tego samego lub pokrewnego przedmiotu, co najmniej dzień przed egzaminem, co potwierdza podpisem. Każdy zestaw składa się z trzech pytań.

5.     Czas trwania egzaminu wynosi:

·        części pisemnej do 45 minut,

·        części ustnej do 15 minut.

6.     Uczniowie przystępują do części pisemnej egzaminu wszyscy jednocześnie, natomiast do części ustnej egzaminu w kolejności alfabetycznej. Po przeegzaminowaniu maksymalnie trzech  uczniów, ogłaszane są wyniki egzaminu.

7.     Komisja egzaminacyjna ma obowiązek krótkiego uzasadnienia każdej oceny, pisemnie w protokole i ustnie na prośbę ucznia (słuchacza).

8.      W przypadku niesamodzielnej pracy, uczniowi (słuchaczowi) przerywa się egzamin. Skutkuje to otrzymaniem oceny niedostatecznej.

9.     Uczeń (słuchacz), który spóźnił się na egzamin może przystąpić do niego, jeżeli komisja egzaminacyjna nie zakończyła czynności organizacyjno – porządkowych. Po rozpoczęciu części pisemnej uczeń, który się spóźnił, nie może przystąpić do egzaminu. Jeżeli uczeń spóźnił się na część ustną egzaminu, może przystąpić do egzaminu jako ostatni ze zdających.

10.           Uczeń (słuchacz), który nie przystąpił do egzaminu, ma obowiązek poinformować o przyczynie nieprzystąpienia do egzaminu najpóźniej w dniu wyznaczonego terminu egzaminu.

Dział 15

1.     Oceny są dla ucznia, słuchacza jawne. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń, słuchacz otrzymuje do wglądu na zasadach określonych przez nauczycieli.

2.     Sprawdzone i poprawione pisemne prace kontrolne nauczyciel zobowiązany jest przechowywać przynajmniej do końca roku szkolnego.

Dział 16

Słuchaczowi powtarzającemu semestr przed upływem trzech lat od daty przerwania nauki zalicza się zajęcia edukacyjne, z których uzyskał poprzednio ocenę klasyfikacyjną wyższą od niedostatecznej i zwalnia się go z obowiązku uczęszczania na te zajęcia.

Dział 17

Jeżeli podczas którejkolwiek formy sprawdzenia wiadomości uczeń, słuchacz zakłóca ustalony porządek, korzysta z niedozwolonych pomocy lub pracuje niesamodzielnie otrzymuje za tę formę sprawdzenia stopień niedostateczny.


Dział 18

Postanowienia końcowe

1.     Niniejsze zasady oceniania wewnątrzszkolnego są przechowywane między innymi w bibliotece szkolnej. Każdy uczeń, słuchacz może je przeglądać, wykonywać odpisy lub powielić na własny koszt.

2.      Wychowawcy pierwszych klas informują uczniów, słuchaczy o niniejszych zasadach oceniania na początku roku szkolnego. Wychowawcy starszych klas przypominają o zasadach w miarę potrzeb, w szczególności w przypadku wprowadzania w nich ewentualnych zmian.

3.     Odpowiedzialni za realizację wewnątrzszkolnego systemu oceniania są: Dyrektor Szkoły i Rada Pedagogiczna.

4.     Projekt wewnątrzszkolnego zatwierdza Rada Pedagogiczna po wcześniejszym zaopiniowaniu przez Radę Rodziców.

§ 5. Organizacja Zespołu.

1.     Czas trwania nauki w Zespole zgodnie z zarządzeniem Ministra Edukacji

Narodowej o ramowych planach nauczania wynosi :

·        Liceum Ogólnokształcące

/na podbudowie gimnazjum/                          3 lata

·        Liceum Profilowane

/na podbudowie gimnazjum/                          3 lata

·        Technikum

/na podbudowie szkoły podstawowej/           5 lat

·        Technikum

/na podbudowie gimnazjum/                          4 lata

·        Zasadnicza Szkoła Zawodowa                            3 lata

·        Zasadnicza Szkoła Zawodowa

dla Pracowników Młodocianych                   3 lata

·        Liceum Ogólnokształcące

dla Dorosłych                                                3 lata

·        Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

/na podbudowie szkoły zasadniczej/              2 lata

·        Technikum Uzupełniające dla Dorosłych

/na podbudowie szkoły zasadniczej/              3 lata

·        Szkoła Policealna                                                3 - 4 semestry.

2.     Szkoła kształci młodzież w zakresie ogólnym i w zawodach oraz specjalnościach określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18.04.2002r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. Nr 63 poz. 571).

3.     Zespół prowadzi: Internat dla młodzieży szkół nadzorowanych przez Powiat Wadowicki, Warsztaty Szkolne, Bibliotekę Zespołu i Stołówkę Szkolną.

4.     Internat, Warsztaty Szkolne, Biblioteka i Stołówka Szkolna działają zgodnie z własnymi Regulaminami znajdującymi się do wglądu w ich pomieszczeniach.

5.     Organizacja praktyk zawodowych:

Zespół organizuje zajęcia praktycznej nauki zawodu, które odbywają się w warsztatach szkolnych dla klas Techników, Zasadniczych Szkół Zawodowych i Szkół Policealnych. Tryb i sposób organizacji praktycznej nauki w zakładach rzemieślniczych i innych podmiotach gospodarczych regulują odrębne przepisy.

6.     Rekrutację do Zespołu przeprowadza się corocznie zgodnie z aktualnym stanem prawnym oraz szczegółowym rozporządzeniami. Dyrektor powołuje corocznie komisję składającą się z nauczycieli Zespołu, w celu określenia szczegółowych zasad i warunków rekrutacji w danym roku szkolnym.

7.      Liczbę uczniów w klasach regulują przepisy MEN i szczegółowe wytyczne

organu prowadzącego dotyczące sporządzania arkusza organizacyjnego na dany rok szkolny, określając minimalną liczbę uczniów konieczną do utworzenia oddziału (oraz minimalny stan, przy którym oddział może istnieć – dla klas policealnych i dla dorosłych).

8.     Słuchaczom Szkoły Policealnej, powtarzającym semestr przed upływem trzech lat od daty przerwania nauki, zalicza się te obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z których uzyskali poprzednio semestralną oceną klasyfikacyjną wyższą od oceny niedostatecznej i zwalnia się ich z uczęszczania na zajęcia edukacyjne.


§ 6. Cele opiekuńczo - wychowawcze

1.     Do zadań opiekuńczo – wychowawczych należy :

·        wspieranie rodziców w realizacji ich zadań wychowawczych,

·        kształtowanie u uczniów poczucia odpowiedzialności za własne życie i rozwój osobowy,

·        pomoc uczniom w ich poszukiwaniu, odkrywaniu i dążeniu do osiągnięcia celów życiowych,

·        wspieranie uczniów w ich przygotowaniu się do życia w rodzinie, społeczeństwie, społeczności lokalnej, państwie,

·        kształtowanie u uczniów umiejętności rozpoznawania i hierarchizacji wartości moralnych,

·        promocja zdrowego trybu życia i kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych i higienicznych,

·        sprawowanie nadzoru i opieki nad uczniami i słuchaczami znajdującymi się na terenie obiektów szkolnych w trakcie zajęć,

·        rozpoznanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,

·        określenie form i sposobów udzielania pomocy uczniom,

·        podejmowanie działań na rzecz zorganizowanej opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.


§ 7. Nauczyciele

1.     Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej ucznia.

2.     Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, wspierać każdego ucznia w jego rozwoju oraz dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego.

3.     Nauczyciel obowiązany jest kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka, dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, religii, ras i światopoglądów.

4.     Nauczyciel w realizacji programu nauczania ma prawo do swobody stosowania takich metod nauczania i wychowania, jakie uważa za właściwe spośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne oraz do wyboru spośród zatwierdzonych do użytku szkolnego podręczników, programów nauczania i innych pomocy naukowych.

5.     Nauczyciel powinien dążyć do doskonalenia swoich umiejętności dydaktycznych i podnoszenia poziomu wiedzy merytorycznej.

6.     Nauczyciele danego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych tworzą zespoły.

7.     Celem i zadaniem zespołów przedmiotowych jest:

Ø organizowanie współpracy między nauczycielami,

Ø ustalenie sposobu realizacji programu nauczania,

Ø korelowanie treści nauczania,

Ø współdziałanie w organizowaniu pracowni, laboratoriów, klasopracowni, warsztatów szkolnych,

Ø opiniowanie przygotowanych przez nauczycieli autorskich i innowacyjnych programów nauczania.

8.     Zespół przedmiotowy pracuje pod kierownictwem przewodniczącego, którego wyznacza Dyrektor Zespołu spośród członków komisji.

9.     Nauczyciel ma prawo zwrócić się do Dyrektora z prośbą o dokonanie oceny jego pracy.

10.           Tryb i sposób dokonywania oceny, jak i ewentualne możliwości odwołania się od niej przez nauczyciela, regulują aktualne przepisy prawne.

11.           Nauczyciele i inni pracownicy Zespołu mogą być wyróżniani, nagradzani i premiowani zgodnie z zasadami oraz przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

12.           Wszyscy pracownicy Zespołu podlegają postępowaniu dyscyplinarnemu, którego zasady określają odrębne przepisy.

§ 8. Wychowawcy klasy

1.     Dyrektor Zespołu powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli zwanemu dalej wychowawcą.

2.     Dopuszczalne jest, aby jeden nauczyciel sprawował opiekę wychowawczą w dwóch oddziałach.

3.     Wychowawca klasy, w celu realizacji zadań, jest zobowiązany do:

a)     otaczania indywidualną opieką każdego  ucznia powierzonej mu klasy,

b)    planowania i organizowania wspólnie z uczniami i ich rodzicami różnych form życia zespołowego,

c)     ustalania treści i form zajęć tematycznych na godzinach lekcjach wychowawczych,

d)    współdziałania z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniania z nimi wszelkich działań wychowawczych wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka,

e)     utrzymanie stałego i systematycznego kontaktu z rodzicami uczniów,

f)      współpracy z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikacyjną pomoc w rozpoznaniu potrzeb i trudności, a także zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów,

g)     przekazywania na spotkaniach z rodzicami wyczerpujących informacji z  zakresu problematyki:

Ø wychowawczo – opiekuńczej,

Ø dydaktycznej,

Ø nowych, aktualnych przepisów dotyczących uczniów szkoły,

Ø obowiązków i praw ucznia,

Ø kar i wyróżnień,

Ø potrzeb klasowych i szkolnych;

h)    podania na pierwszym zebraniu w roku szkolnym, kryteriów oceny  zachowania ucznia.

§ 9. Uczniowie i słuchacze

1.     Uczeń i słuchacz Zespołu ma prawo do :

a)     informacji na temat swoich praw, procedur odwołania się oraz instytucji, do których może zwrócić się w przypadku nieprzestrzegania praw,

b)    otrzymania informacji o podejmowanych w jego sprawie decyzjach,

c)     zapoznania się z programem nauczania z poszczególnych przedmiotów, jego treścią celami i stawianymi wymaganiami,

d)    jawnej znajomości kryteriów oceniania,

e)     jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

f)      informacji na temat życia szkolnego,

g)     otrzymania w toku edukacji informacji z różnych źródeł,

h)    bezpłatnej nauki,

i)       swobody wyrażania myśli, przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób,

j)       równego traktowania niezależnie od wyznawanej religii i światopoglądu,

k)    ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności i nietykalności osobistej,

l)       dochodzenia swoich praw zgodnie z ustalonymi w szkole procedurami.

2.     Obowiązki ucznia i słuchacza :

a)     uczęszczać na zajęcia edukacyjne, należycie przygotowywać się oraz aktywnie w nich uczestniczyć, a także nie zakłócać ich przebiegu przez niewłaściwe zachowanie,

b)    przedstawiać w terminie 7 dni, po powrocie, pisemne usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach edukacyjnych w formie:

Ø zaświadczenia lekarskiego,

Ø oświadczenia rodziców(prawnych opiekunów) opiekunów o uzasadnionej przyczynie nieobecności;

c)     godnie reprezentować szkołę,

d)    odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły,

e)     dbać o ład, porządek oraz mienie szkolne, własne i innych,

f)      pilnować własne mienie, przedmioty wartościowe i pieniądze przynoszone do szkoły. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności materialnej za skradzione lub zniszczone przynoszone przez ucznia i pozostawione bez nadzoru przedmioty wartościowe(w tym telefony komórkowe, urządzenia elektroniczne, zegarki…) oraz pieniądze,

g)     wyłączać telefon komórkowy i inne urządzenia elektroniczne na czas zajęć edukacyjnych.          Z urządzeń tych uczeń może korzystać wyłącznie podczas przerw między zajęciami,

h)    chronić własne życie i zdrowie, przestrzegać zasad higieny,

i)       starać się o uzyskanie jak najwyższej oceny własnego zachowania,

j)       przestrzegać postanowień Statutu Szkoły oraz ogólnie obowiązujących przepisów prawa,

k)    przestrzegać zarządzeń Dyrektora.

3.     Rodzaje nagród :

Ø pochwała wychowawcy na forum klasy,

Ø pochwała Dyrektora na forum Zespołu,

Ø listy pochwalne do rodziców,

Ø dyplom uznania,

Ø nagroda rzeczowa.

4.     Rodzaje kar:

Ø upomnienie wychowawcy wpisane do dziennika,

Ø nagana wychowawcy klasy wpisana do dziennika; wychowawca zobowiązany jest też do poinformowania o naganie Dyrektora oraz rodziców ucznia (wysłanie pisma zawiadamiającego i wzywającego do szkoły),

Ø upomnienie Dyrektora z jednoczesnym powiadomieniem rodziców,

Ø po wykorzystaniu kar wymienionych wcześniej - dyscyplinarne usunięcie ucznia ze Szkoły,

Ø Rada Pedagogiczna może skreślić ucznia z listy z pominięciem wcześniejszych kar w wypadku, gdy:

a)     działania ucznia naraziły życie lub zdrowie innych uczniów, nauczycieli i pracowników Zespołu,

b)    uczeń spożywał alkohol, handlował środkami odurzającymi lub innymi substancjami uznawanymi w Polsce za nielegalne,

c)     uczeń dokona kradzieży na terenie Zespołu,

d)    uczeń świadomie lub celowo dopuści się dewastacji mienia Zespołu,

e)     uczeń świadomie i wielokrotnie nie przestrzegał statutu Zespołu.

Ø Wniosek o skreślenie ucznia i słuchacza z listy może zgłosić:

a)    Dyrektor,

b)    Nauczyciel.

5.     Rada Pedagogiczna podejmuje decyzje o skreśleniu zwykłą większością głosów. Uczniowi skreślonemu z listy przysługuje prawo odwołania się od decyzji Rady Pedagogicznej do Kuratora w ciągu 14 dni od jej podjęcia.

§ 10. Postanowienia końcowe

1.     Zespół Szkół używa okrągłych pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.     Zespół Szkół posiada stempel wspólny dla wszystkich Szkół wchodzących w jego skład o treści:

Zespół Szkół nr 2

im. Ks. Stanisława Staszica

w Wadowicach

3.     Zespół Szkół posiada statystyczny numer identyfikacyjny

000187582

4.     Zespół Szkół posiada numer – identyfikator nadany przez WUS w Krakowie

000187582

5.     Tablice i stemple szkół posiadają u góry nazwę Zespołu, a u dołu nazwę szkoły.

6.     Zespół Szkół posiada własny sztandar oraz ceremoniał szkoły.

7.     Sztandar i ceremoniał są wykorzystywane w czasie uroczystości szkolnych, państwowych i innych okolicznościach.

8.     Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

9.     Zasady prowadzenia gospodarki finansowo – materiałowej określają odrębne przepisy.

10.            Statut wchodzi w życie po zaopiniowaniu przez organ prowadzący i organ nadzoru pedagogicznego, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski, a także po przegłosowaniu zwykłą większością głosów przez Radę Pedagogiczną.

11.           Tryb zmiany statutu lub poszczególnych jego zapisów :

Ø prawo do zgłoszenia wniosku o zmianę Statutu lub poszczególnych jego zapisów przysługuje Radzie Rodziców, Dyrektorowi, Samorządowi Uczniowskiemu i grupie min. 10 nauczycieli,

Ø decyzje o przyjęciu wniosku zmieniającego kształt statutu podejmuje Rada Pedagogiczna bezwzględną większością głosu w obecności co najmniej połowy liczby członków Rady.

12.           Statut składa się z 10 paragrafów zapisanych na 25 stronach.

STATUT

Zatwierdzony: 11 października 2004 r.

Zmiany naniesiono:

19 czerwca 2007r.

22 kwietnia 2009 r.

17 czerwca 2011